1 Co to jest petycja?

Petycja może mieć formę skargi, wniosku lub uwagi dotyczącej problemów związanych ze stosowaniem prawa UE bądź apelu do Parlamentu Europejskiego o zajęcie stanowiska w konkretnej sprawie.
Złożona petycja może zatem dać Parlamentowi Europejskiemu możliwość zwrócenia uwagi na naruszanie praw obywateli europejskich przez państwa członkowskie, władze lokalne lub inne instytucje.

Może ona dotyczyć przykładowo:

 • praw obywatela Unii
  Europejskiej wynikających z Traktatów
 • ochrony środowiska
  naturalnego
 • ochrony
  konsumentów
 • swobodnego przepływ osób,
  towarów i usług
 • rynku
  wewnętrznego
 • zatrudnienia i polityki
  społecznej
 • uznawania kwalifikacji
  zawodowych
 • innych problemów
  związanych z wdrażaniem prawa UE

2 Kto może złożyć petycję?

Prawo Unii Europejskiej gwarantuje każdemu obywatelowi lub każdej osobie zamieszkałej na terenie państwa członkowskiego możliwość złożenia – indywidualnie lub razem z innymi osobami – petycji do Parlamentu Europejskiego w sprawie, która wchodzi w zakres działalności Unii Europejskiej oraz dotyczy bezpośrednio tej osoby lub osób. Każda osoba prawna (przykładowo przedsiębiorstwo, organizacja lub stowarzyszenie) z siedzibą w Unii Europejskiej może również skorzystać z tego prawa.

Jeżeli petycja jest podpisana przez kilka osób fizycznych lub prawnych, jej sygnatariusze mogą wyznaczyć przedstawiciela lub zastępców przedstawiciela, którzy będą traktowani jako składający petycję. W przypadku niewyznaczenia przedstawicieli, Parlament Europejski uzna za składającego petycję jej pierwszego sygnatariusza lub inną właściwą osobę.

3 Jak mogę złożyć petycję?

Petycję można złożyć na dwa sposoby:

Aby móc rozpocząć lub poprzeć petycję, należy utworzyć konto użytkownika:

Proces otwarcia konta w portalu petycji Parlamentu Europejskiego składa się z 3 etapów:

 • Wypełnij formularz na stronie internetowej i wyślij go.
 • W ciągu kilku minut otrzymasz e-mail z potwierdzeniem. Aby aktywować konto, kliknij link podany w tym e-mailu. Po aktywacji otrzymasz e-mail z ostatecznym potwierdzeniem założenia konta.
 • Gotowe. Wpisz dane uwierzytelniające, aby połączyć się z portalem petycji w celu rozpoczęcia i poparcia petycji.

Można zalogować się pod następującym linkiem:

Po zalogowaniu się na swoje konto należy kliknąć w zakładkę „Zacznij petycję” oraz odpowiedzieć na wstępne pytania.

Przed sporządzeniem petycji sugerujemy sprawdzenie w zakładce „Przeglądaj petycje”, czy nie złożono już podobnych petycji.

*Petycje składane faksem lub pocztą elektroniczną bądź w inny sposób niż wskazano nie będą rozpatrywane.

 • Parlament Europejski
 • Przewodnicząca Komisji
 • c/o PETI Secretariat
 • Rue Wiertz 60
 • 1047 Brussels
 • BELGIA

Można również złożyć petycję w formie papierowej. Nie trzeba wówczas wypełniać żadnego formularza ani zachować określonego formatu.

Ważne jest, aby petycja zawierała następujące informacje:

 • Imię i nazwisko składającego petycję
 • Narodowość i adres stałego miejsca zamieszkania (w przypadku petycji grupowej – imię i nazwisko, narodowość oraz adres stałego miejsca zamieszkania przedstawiciela lub przynajmniej pierwszego sygnatariusza)
 • Podpis



Do petycji można dołączyć załączniki, w tym kopie wszelkich dokumentów potwierdzających wybranych przez składającego petycję.

Petycja powinna być wyczerpująca i zawierać wszelkie fakty dotyczące danej sprawy, z pominięciem zbędnych szczegółów. Powinna być napisana w sposób jasny i czytelny, może również zawierać streszczenie. Petycja nie powinna zawierać obraźliwych lub obscenicznych sformułowań.

Petycja musi być sporządzona w jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej.

*Parlament Europejski nie rozpatruje petycji w formie papierowej, które nie zawierają powyższych informacji lub nie są podpisane.

4 Jaki jest proces Komisji PETI po złożeniu petycji?

Po wpłynięciu petycji do Parlamentu, czy to drogą elektroniczną, czy pocztą, zostanie ona najpierw zarejestrowana przez służby Parlamentu Europejskiego, oznaczona jako anonimowa – jeżeli składający petycję o to poprosi – i oznaczona numerem. Składający petycję otrzyma następnie pisemne potwierdzenie odbioru.

Po zarejestrowaniu, petycje są przekazywane sekretariatowi Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego do analizy i oceny.

Sekretariat może skontaktować się ze składającym petycję w celu uzyskania dodatkowych informacji, korzystając z danych kontaktowych podanych w petycji. Dlatego ważne jest, aby dane te były aktualne. Sekretariat przygotowuje streszczenie petycji i przedstawia członkom Komisji Petycji zalecenia dotyczące dalszego działania.

Decyzję o dopuszczalności lub niedopuszczalności danej petycji podejmuje Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego. Komisja podejmuje również decyzję o wpisaniu petycji do kalendarza swych posiedzeń.

Proces rozpatrywania petycji jest otwarty i przejrzysty. Wiele petycji jest przedmiotem debat na posiedzeniach komisji, w których składający petycje biorą czynny udział. Jednak ze względu na różnorodny charakter petycji i ich dużą liczbę, nie wszystkie petycje są omawiane w komisji; posłowie mogą postanowić, że decyzje w sprawie niektórych petycji podejmowane będą w drodze zwyczajowego systemu nadzoru politycznego.

W każdym przypadku składający petycję uzyskują informacje o poszczególnych etapach procesu rozpatrywania petycji i otrzymują od przewodniczącego pismo zawiadamiające o wyniku tego procesu.

5 Gdzie można znaleźć więcej informacji
na temat petycji?

domek

Strona główna
petycji

dialog

Często zadawane
pytania: