W Parlamencie Europejskim

Rodzaje komisjii

Czym się zajmuję Komisja Petycji?

Komisja Petycji jest odpowiedzialna za rozpatrywanie petycji i podejmowanie związanych z nimi działań. Bez wątpienia pełni zatem funkcję łącznika między obywatelami a instytucjami europejskimi.

Celem Komisji Petycji jest udzielanie odpowiedzi na wszystkie petycje i, w miarę możliwości, proponowanie pozasądowego rozwiązania wszelkich zgłaszanych kwestii dotyczących obszarów działalności UE wzbudzających uzasadnione obawy obywateli.

Ponadto Komisja Petycji odgrywa istotną rolę, ponieważ poprzez otrzymywane petycje pomaga ujawniać i rozwiązywać trudności związane z praktycznym stosowaniem prawa Unii Europejskiej.

Co to jest petycja?

Petycja może mieć formę skargi, wniosku lub uwagi dotyczącej problemów związanych ze stosowaniem prawa UE bądź apelu do Parlamentu Europejskiego o zajęcie stanowiska w konkretnej sprawie.


Może ona dotyczyć przykładowo:

  • praw obywatela Unii Europejskiej wynikających z Traktatów
  • ochrony środowiska naturalnego
  • ochrony konsumentów
  • swobodnego przepływ osób, towarów i usług
  • rynku wewnętrznego
  • zatrudnienia i polityki społecznej
  • uznawania kwalifikacji zawodowych
  • innych problemów związanych z wdrażaniem prawa UE

Złożona petycja może zatem dać Parlamentowi Europejskiemu możliwość zwrócenia uwagi na naruszanie praw obywateli europejskich przez państwa członkowskie, władze lokalne lub inne instytucje.

Gdzie można znaleźć więcej informacji na temat Komisji PETI i petycji?

Linki do mediów społecznościowych Komisji PETI:

Czym się zajmuję Komisja EMPL?

Komisja EMPL odpowiada za politykę zatrudnienia i wszelkie aspekty polityki społecznej, w tym warunki pracy, zabezpieczenie społeczne, włączenie społeczne i ochronę socjalną; swobodny przepływ pracowników i emerytów; prawa pracownicze; środki bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy; Europejski Fundusz Społeczny; politykę w dziedzinie szkolenia zawodowego, w tym kwalifikacje zawodowe; dialog społeczny; wszelkie formy dyskryminacji w miejscu pracy i na rynku pracy z wyjątkiem dyskryminacji ze względu na płeć. Jesteśmy także odpowiedzialni za stosunki z pięcioma agencjami: Cedefop, Eurofound, EU-OSHA, ETF i nowo powstałym Europejskim Urzędem ds. Pracy.

Ilu jest członków w Komisji EMPL?

Komisja składa się z 55 członków i takiej samej liczby zastępców reprezentujących siedem grup politycznych Parlamentu.

Gdzie można znaleźć więcej informacji na temat Komisji EMPL?

Na tej stronie znajdują się wszystkie niezbędne informacje na temat naszej działalności, dzięki którym można dokładnie śledzić prace komisji:Linki do mediów społecznościowych Komisji EMPL: