Seniorzy w Europie

W Europie około 42% starszych osób uważa, że dyskryminacja z powodu wieku jest
powszechna, a problem starzenia się jest szczególnie dotkliwy w sferze zawodowej.
Potrzeba kompleksowej strategii, która przyczyni się do zasadniczej zmiany zarówno
w polityce, jak i w postrzeganiu osób starszych przez społeczeństwo.
Konferencja Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) w Madrycie
domaga się opracowania europejskiej strategii na rzecz osób starszych, która
uwzględni potrzeby zatrudnienia, edukacji, zdrowia i opieki. Choć wiele działań UE
dotyczy praw osób starszych, potrzebujemy jeszcze bardziej kompleksowej polityki w
tej kwestii.
W obliczu zmniejszającej się siły roboczej i starzejącego się społeczeństwa
konieczne jest stworzenie alternatywnych rozwiązań dla pełnego zatrudnienia, takich
jak emerytura etapowa czy praca w niepełnym wymiarze godzin. Umożliwiłoby to
starszym osobom zachowanie produktywności po przejściu na emeryturę oraz dalsze
zaangażowanie w życie gospodarcze i społeczne.
Walka z samotnością i likwidacja przepaści cyfrowej między pokoleniami również
wymaga uwagi. Wzywamy więc do podjęcia konkretnych działań i opracowania
nowej strategii, która zlikwiduje dyskryminację ze względu na wiek i uczyni
społeczeństwo bardziej przyjaznym dla osób starszych. Wspólna inicjatywa i
zaangażowanie zarówno na szczeblu unijnym, jak i krajowym są niezbędne dla
realizacji tego celu.