Sprawy społeczne EKES

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES), na wniosek belgijskiej prezydencji Rady UE, przedstawił kluczowe zalecenia mające na celu wzmocnienie spójności społecznej i zarządzanie długiem, oraz priorytetowe inwestycje w opiekę zdrowotną i zatrudnienie w całej Europie. EKES wyraził obawy, że napięte budżety mogą opóźnić postęp w walce z ubóstwem i zmianą klimatu. Zalecenia EKES pojawiają się w kluczowym momencie, gdy Europa stawia czoła wyzwaniom wynikającym z dysproporcji społecznych i celów zrównoważonego rozwoju.

Podczas sesji plenarnej przewodniczący EKES-u Oliver Röpke stwierdził, że rozwój Europy Socjalnej oraz ochrona praw i dobrobytu obywateli pozostają kluczowe. Komisarz Nicolas Schmit podkreślił, że Europejski filar praw socjalnych jest instrumentem podstawowym, a minister belgijski Karine Lalieux zaznaczyła pilną potrzebę stworzenia prawdziwie włączającej Europy społecznej.

W kwietniu prezydencja belgijska zorganizuje konferencję wysokiego szczebla na temat Europejskiego filaru praw socjalnych, w celu dalszego jego wdrażania. Opinia EKES-u podkreśla potrzebę efektywnego wykorzystania zasobów finansowych oraz dostosowania europejskiego semestru do europejskiego filaru praw socjalnych. Komitet proponuje również udoskonalenie systemów ochrony socjalnej i angażowanie partnerów społecznych oraz społeczeństwa obywatelskiego w procesy decyzyjne.