Konferencja Europejskiej Partii Ludowej o Rolnictwie

Konferencja Europejskiej Partii Ludowej o Rolnictwie

19 września 2023 r. w Brukseli odbyła się konferencja Europejskiej Partii Ludowej „European Farmer’s Deal – EPP Vision for Agriculture in Europe”. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele związków rolnych z Unii Europejskiej, posłowie do Parlament Europejskiego, ministrowie, eksperci oraz przewodniczących krajowych komisji parlamentarnych ds. rolnictwa.

Konferencję otworzył przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej, Martin Weber. Jego główne przesłanie brzmiało następująco – Europejska Partia Ludowa jest partią rolników Europy i jest z tego faktu dumna. Podkreślił, że zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego było jedną z idei przyświecających założeniu Unii Europejskiej, a kwestia ta pozostaje jednym z najważniejszych zadań Unii. Wskazał, że dziś europejskie rolnictwo znalazło się w sytuacji bezprecedensowej:

Unia nie tylko musi zadbać o zapewnienie własnego bezpieczeństwa żywnościowego, ale i aktywnie współpracować na rzecz rozwiązywania światowych problemów związanych z żywnością – głód, negatywny wpływ produkcji rolnej na środowisko, kwestia dostępu do wody pitnej.

Przedstawiciele Europejskiej Partii Ludowej, jak wskazał Martin Weber, są świadomi tych wyzwań i wiedzą, że współpraca z europejskimi rolnikami jest kluczem do skutecznego stawienia im czoła.

My nie postrzegamy rolników jako problem, my w nich widzimy rozwiązanie – powiedział na zakończenie.


Następnie glos zabrała Przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen. Podkreśliła ona konieczność dialogu z rolnikami, a także zwiększania inwestycji na badania i wdrożenia w sektorze rolniczym. Musi się to jednak odbywać przy utrzymaniu europejskiej niezależności żywnościowej, jak i tradycyjnych elementów europejskiej kultury, których nośnikiem są dziś rolnicy. Mając na uwadze fakt, że rolnicy są dziś największymi ofiarami zmian klimatu – Przewodnicząca KE zobligowała się do utrzymania dotychczasowych unijnych programów pomocy rolnikom poszkodowanym przez ekstremalne zjawiska pogodowe. Podkreśliła również konieczność dalszego wspierania inwestycji chroniących rolnictwo przed negatywnymi skutkami zmian klimatu, w szczególności badań genetycznych, mających na celu stworzenie nowych szczepów roślin, odpornych na skutki zmian klimatu.