Staż w biurze frakcji
europejskiej partii ludowej

Oferowane sa pieciomiesieczne staze dla obywateli UE i kandydatów z krajów stowarzyszonych i kandydujacych. Zapewnione sa staze w drodze odstepstwa ograniczonej liczbie obywateli innych krajów. Oferowane sa bezpłatne, krótkoterminowe staze o maksymalnej długosci 3 miesiecy (gdy staz jest obowiazkowy w ramach studiów uniwersyteckich).

1

Pierwszy okres stażu

luty - czerwiec

Termin składania aplikacji:
15 grudnia (północ)

2

Drugi okres stażu

wrzesień - styczeń

Termin składania aplikacji:
15 czerwca (północ)

Kto może aplikować na staż?

Zarówno w przypadku płatnych, jak
i bezpłatnych staży, możesz aplikować, o ile:

 • Jestes obywatelem panstwa członkowskiego Unii Europejskiej lub kraju stowarzyszonego lub kandydujacego
 • Znasz dobrze dwa jezyki urzedowe UE, z których jednym musi byc angielski, francuski lub niemiecki.
 • Jesli pochodzisz z kraju spoza UE, musisz znac co najmniej jeden z jezyków roboczych UE (na poziomie B2 lub wyzszym)
 • Nie otrzymałes płatnego stazu w zadnej innej instytucji UE, a od ukonczenia studiów nie wykonywałes pracy zarobkowej
 • W przypadku płatnego stazu: musisz miec stopien uniwersytecki, ukonczyc trzy lata studiów (co najmniej szesc semestrów) na uniwersytecie lub równowaznej uczelni wyzszej
 • W przypadku bezpłatnego stazu: po ukonczeniu 6 semestrów studiów uniwersyteckich musisz przedstawic zaświadczenie uniwersyteckie stwierdzajace, ze staz jest obowiazkowy w ramach studiów i jego wymaganej długosci.
 • Płatny rodzaj stazu jest skierowany do młodych ludzi, którzy ukonczyli uniwersytet lub ukończyli trzy lata studiów (co najmniej szesc semestrów) na uniwersytecie lub w równowaznej instytucji szkolnictwa wyzszego.
 • Bezpłatny rodzaj stazu jest skierowany do studentów uniwersytetów, którzy nie ukonczyli jeszcze co najmniej szesciu semestrów na uniwersytecie i kiedy staz jest obowiazkowa czescia ich studiów. Musi to byc uzasadnione pismem dostarczonym przez uniwersytet. Grupa EPL moze zaoferowac ograniczona liczbe tego rodzaju stazy.

Jak aplikować na staż?

Wypełnij formularz wniosku online

Przed wypełnieniem formularza przygotuj niektóre dokumenty, takie jak listy polecające i kopie dyplomów, ponieważ będą one musiały być dołączone do formularza wniosku.

Wypełnij

Jak się odbywa selekcja kandydatów?

Wszystkie kwalifikujące się wnioski zostaną rozpatrzone na podstawie kwalifikacji kandydatów, umiejętności i szczególnych potrzeb służb Grupy przez komisje, która się zajmuje selekcja stażystów. Kandydaci zostaną poinformowani o wyniku ich wniosku i / lub decyzji komisji, która się zajmuje selekcja stażystów, poczta elektroniczna na adres podany w formularzu wniosku.

Co Biuro Frakcji Europejskiej Partii Ludowej oferuje stażystom?

Grupa EPL pokrywa koszty utrzymania w Brukseli z miesięcznym zasiłkiem w wysokości 1.400 € dla stażystów w rodzaju płatnym stażu. Dla wszystkich stażystów jest obowiązkowe, podstawowe ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe. Wszyscy stażyści mogą wziąć udział w jednej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.

Gdzie znaleźć więcej informacji na temat stażu w Biurze Frakcji Europejskiej Partii Ludowej?

Traineeships-programmes Traineeship-rules-2016

Rodzaje stażów

Informacje ogólne

czapka

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich oferuje możliwość odbycia stażu dwa razy do roku przede wszystkim dla absolwentów uczelni wyższych lub równoważnych, którzy są zainteresowani administracja publiczna Unii Europejskiej, a zwłaszcza tym, w jaki sposób administracja UE odnosi się do obywateli.

kalendar

Każdego roku staże rozpoczynają się 1 września oraz 1 stycznia. Ogłoszenie o naborze na stanowisko stażysty dla obu okresów stażu jest publikowane corocznie, z reguły dnia 1-go lutego. Ogłoszenie precyzuje jakich kandydatów o poszukiwanym profilu Biuro poszukuje w danym roku.

książka

Stażyści mogą zostać umieszczeni w obu biurach Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, zarówno w Strasburgu jak i Brukseli, w zależności od potrzeb Biura. Od stażystów koniecznie wymagana jest bardzo dobra znajomość jeżyka angielskiego. Podania należy, zatem składać w jeżyku angielskim.

zegarek

Oferowane są płatne staże na początkowy okres czterech miesięcy, które mogą zostać przedłużone o osiem miesięcy (z zastrzeżeniem oceny wydajność stażystów). Maksymalny czas trwania stażu to jeden rok.

kula ziemska

Rzecznik Praw Obywatelskich oferuje staże w: obsługa spraw media i komunikacja tworzenie stron internetowych

Kto może aplikować na staż?

Kandydaci powinni mieć co najmniej 3-letni dyplom uniwersytecki lub inne kwalifikacje na odpowiednim poziomie.

Jak aplikować na staż?

Aplikacje musza zostać zarejestrowane na stronie internetowej Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich i zawierać następujące dokumenty:

 • wypełniony formularz wniosku
 • życiorys wnioskodawcy sporządzony w jeżyku angielskim
 • jednostronicowy list motywacyjny w języku angielskim, wyjaśniający powody i motywacje do ubiegania się o staż
 • list referencyjny
 • kopie dyplomów, stopni naukowych lub zaświadczeń wnioskodawcy (kopie nie musza być poświadczone)

Jak się odbywa selekcja kandydatów?

Co roku, zwykle w dniu 1 lutego każdego roku kalendarzowego, Rzecznik Praw Obywatelskich wydaje zawiadomienie o stażu, zapraszając do składania wniosków o oba okresy stażu i określając konkretne obszary pracy i inne warunki. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich poinformuje wnioskodawców o decyzji podjętej w sprawie ich wniosku najpóźniej 30 czerwca. Kandydaci, którzy nie uzyskali pozytywnego wniosku, mogą ubiegać się o kolejny okres stażu, składając nowy wniosek.

Co Biuro Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich oferuje stażystom?

Stażyści otrzymują miesięczna stypendium w okresie stażu. Stażyści, którzy otrzymują wynagrodzenie lub inne wsparcie finansowe o podobnym charakterze w okresie stażu, powinni to zgłosić. Stażyści, którzy nie są uprawnieni do ubiegania się o zwrot kosztów podróży z jakiegokolwiek innego źródła, mogą ubiegać się o zwrot kosztów podróży na terytorium Unii Europejskiej i krajów przystępujących miedzy miejscem zamieszkania a Strasburgiem / Bruksela na początku i na końcu stażu

Gdzie znaleźć więcej informacji na temat stażu w Biurze Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich?

Informacje ogólne

czapka

Dwa razy w roku Europejski Komitet Ekonomiczno- Społeczny oferuje staże na okres pięciu miesięcy dla absolwentów szkół wyższych.

kalendar

Dwa razy w roku Europejski Komitet Ekonomiczno- Społeczny oferuje staże na okres pięciu miesięcy dla absolwentów szkół wyższych.

Kto może aplikować na staż?

Absolwenci uniwersytetów

Jak aplikować na staż?

Jak się odbywa selekcja kandydatów?

 • Jeśli twoja aplikacja zostanie wstępnie wybrana, otrzymasz wiadomość na e-mail z informacja o tym, kiedy zostaniesz poproszony o przesłanie kopii odpowiednich dokumentów (dyplom(y) uniwersytecki oraz dowód osobisty lub paszport). Nie jest konieczne posiadanie poświadczonych kopii świadectwa ukończenia studiów wyższych. Kandydaci, którzy nie posiadają dyplomu uniwersyteckiego, mogą wysłać pismo dostarczone przez uniwersytet, w którym jest potwierdzone, ze ukończyli poziom wykształcenia odpowiadający trzyletniemu studenckiemu poziomowi.
 • Kandydaci wybrani na staż zostaną poproszeni na późniejszym etapie o dostarczenie oryginału wyciągu z policyjnego rejestru, a także zaświadczenia lekarskiego (stażyści musza udowodnić, ze są gotowi do pracy w trakcie szkolenia).

Co Komitet Społeczno-Ekonomiczny oferuje stażystom?

Stażyści długoterminowi otrzymują miesięczne stypendia zgodnie z przepisami dotyczącymi staży w EKES-ie. W przypadku staży długoterminowych odbywających się w okresie 16.02.2019 - 15.02.2020 kwota stypendium jest ryczałtem w wysokości 1,196,84 EUR miesięcznie. Kwota pozostanie niezmieniona do końca sesji jesiennej 2019 r. (15.02.2020)

Gdzie znaleźć więcej informacji na temat stażu w Komitecie Społeczno-Ekonomicznym?

Informacje ogólne

kalendar

Bezpłatne staże na krótkie okresy (minimum jeden miesiąc, maksymalnie trzy miesiące) są okazjonalnie dostępne bez limitu wieku dla studentów uniwersytetów i absolwentów

Kto może aplikować na staż?

Bez limitu wieku dla studentów uniwersytetów i absolwentów

Jak aplikować na staż?

Jak się odbywa selekcja kandydatów?

 • Aplikacja będzie aktualna przez sześć miesięcy. Jeśli Komitet będzie w stanie zaoferować Ci staż w tym okresie, skontaktują się z Toba i poproszą o przesłanie dokumentów potwierdzających: kopie Twojego dyplomu uniwersyteckiego (kandydaci bez dyplomu mogą dostarczyć zaświadczenie potwierdzające uczęszczanie na uniwersytet lub uczelnie na tym samym poziomie), dowód ważnego ubezpieczenia zdrowotnego, zaświadczenie policyjne i zaświadczenie lekarskie (potwierdzające, ze masz możliwość odbycia stażu).

Co Komitet Społeczno-Ekonomiczny oferuje stażystom?

Stażyści długoterminowi otrzymują miesięczne stypendia zgodnie z przepisami dotyczącymi staży w EKES-ie. W przypadku staży długoterminowych odbywających się w okresie 16.02.2019 - 15.02.2020 kwota stypendium jest ryczałtem w wysokości 1,196,84 EUR miesięcznie. Kwota pozostanie niezmieniona do końca sesji jesiennej 2019 r. (15.02.2020)

Gdzie znaleźć więcej informacji na temat stażu w Komitecie Społeczno-Ekonomicznym?

Informacje ogólne

kalendar

Staże trwają od ośmiu tygodni do pięciu miesięcy i nie są wynagradzane. Co roku odbywają się dwie oficjalne sesje stażowe (rozpoczynające się w marcu i wrześniu).

zegarek

Jeśli jeżyk francuski lub angielsku jest twoim jeżykiem ojczystym i chcesz ubiegać się o staż w tłumaczeniu, prześlij swoje CV i list motywacyjny na adres Traduction@coe.int. Czas trwania stażu w tłumaczeniu wynosi od trzech tygodni do dwóch miesięcy.

dolary

Stażyści nie otrzymują wynagrodzenia. Płacą własne koszty podróży i zakwaterowania.

Kto może aplikować na staż?

Kandydat musi:

 • Posiadać obywatelstwo jednego z państw członkowskich Rady Europy
 • Posiadać tytuł licencjata lub równoważny (dyplom pierwszego cyklu szkolnictwa wyższego zgodnie z definicja w Deklaracji Bolońskiej)
 • Chcieć zdobyć praktyczne doświadczenie i wiedze na temat funkcjonowania i działań Rady Europy
 • Bardzo dobrze znacz jeden z dwóch oficjalnych języków Rady Europy (angielski lub francuski) oraz miecz dobra umiejętność redagowania. Doceniana jest dobra znajomość drugiego języka urzędowego.
 • Jeśli byłeś już stażysta / gościem naukowym w Radzie Europy (w Strasburgu lub w terenie), nie możesz odbyć innego stażu w Organizacji, niezależnie od jej formy.

Jak aplikować na staż?

 • Skorzystaj z systemu aplikacji on-line, upewniając się, ze złożysz wniosek w terminie. Żadne inne wnioski nie mogą zostać zaakceptowane. Musisz mieć adres e-mailowy, aby założyć konto. Formularze wniosków należy wypełnić tylko w jeżyku francuskim lub angielskim. Możesz wypełnić formularz w kilku różnych okazjach, a następnie przesłać go po sfinalizowaniu.
 • Ukończone wnioski o staż należy składać online do północy (czasu francuskiego) w podanym terminie.

Jak się odbywa selekcja kandydatów?

 • Po zakończeniu procesu selekcji zostaniesz poinformowany o wynikach. Podejmowanie decyzji może się różnic w zależności od przypadku.
 • Powiadomienie jest wysyłane e-mailem

Co Rada Europy oferuje stażystom?

Zapewniają stażystom kompleksowy program wprowadzający, który umożliwia im zapoznanie się ze strukturami, działaniami i procedurami współpracy międzynarodowej przestrzeganymi przez Rade Europy, w tym wdrażaniem Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Stażyści mogą brać udział w konferencjach organizowanych w Organizacji, w posiedzeniach Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy oraz w spotkaniach, które mogą odbywać się podczas ich pobytu w Strasburgu.

Gdzie znaleźć więcej informacji na temat stażu w Radzie Europy?

Informacje ogólne

Każdego roku dostępnych jest około 100 miejsc na płatne staże i około 20 miejsc na nieodpłatne obowiązkowe staże. Istnieją trzy rodzaje staży w Radzie, możesz wybrać staż, który Cię interesuje:

 • Płatne staże Staż dla absolwentów, którzy maja już pierwszy stopień uniwersytecki.
 • Obowiązkowe bezpłatne staże Staż dla studentów trzeciego, czwartego lub piątego roku (a także dla studentów pracujących nad doktoratem), którzy są zobowiązani do odbycia stażu w ramach studiów.
 • Staże dla uczniów szkół administracji krajowej Staż dla uczniów krajowych szkół administracji państw członkowskich.

Płatne staże trwają 5 miesięcy. Obowiązkowe staże i staże dla uczniów krajowych szkół administracji trwają co najmniej 2 miesiące, a maksymalnie 5 miesięcy. Staże nie mogą być przedłużane dłużej niż 5 miesięcy.


Co roku odbywają się dwa 5-miesięczne okresy stażu: Luty do czerwca (pierwszy okres stażu) Wrzesień do stycznia (drugi okres stażu)

Kto może aplikować na staż?

Staże są otwarte dla:

 • Obywateli UE
 • Obywateli krajów kandydujących, którzy zakończyli negocjacje w sprawie przystąpienia do UE

W momencie wyboru kandydaci musza spełniać wymagania kwalifikacyjne, w tym dotyczące obywatelstwa. W związku z tym obywatele Wielkiej Brytanii pozostają uprawnieni i mogą zostać wybrani na okres stażu rozpoczynający się 1 lutego i kończący się 30 czerwca 2020 r. Jeżeli w momencie wyboru (październik 2019 r.) Zjednoczone Królestwo jest państwem członkowskim UE.
Kandydaci musza mieć bardzo dobra znajomość, co najmniej dwóch języków urzędowych UE Aplikacje na staże nie Beda przyjmowane od kandydatów, którzy już skorzystali z jakiegokolwiek szkolenia (płatnego lub bezpłatnego) lub zatrudnienia przez okres dłuższy niż 6 tygodni w instytucji, organie, agencji lub biurze UE.

Jak aplikować na staż?

Trzeba złożyć wniosek online za pośrednictwem linku podanego na stronie internetowej Urzędu Staży.Jak się odbywa selekcja kandydatów?

Stażyści wybierani są na podstawie zasług, biorąc pod uwagę informacje podane w formularzu wniosku. Kandydaci mogą zostać przesłuchani przez telefon lub wideokonferencje; w takim przypadku Biuro Staży skontaktuje się wcześniej z kandydatami w celu ustalenia odpowiedniego terminu. W przypadku równych zasług kandydatów, Biuro Staży stara się zapewnić równowagę geograficzna (jak najwięcej narodowości) i równowagę płci (dążenie do 40% niedostatecznie reprezentowanej płci) wybranych stażystów. Wnioski są ocenione i porównywane z profilem poszukiwanym przez różne departamenty Sekretariatu Generalnego Rady.

Co Rada Unii Europejskiej oferuje stażystom?

 • Płatni stażyści otrzymują stypendium w wysokości 1196,84 € / miesiąc, kartę stołówkowa, ubezpieczenie od wypadków oraz wkład w koszty podróży z miejsca rekrutacji do Brukseli.
 • Obowiązkowi stażyści i uczniowie krajowych szkół administracji nie otrzymują stypendium. Obowiązkowi stażyści otrzymują dodatek na podróż, ubezpieczenie od wypadków i kartę stołówkowa.

Gdzie znaleźć więcej informacji na temat stażu w Radzie Unii Europejskiej?

Informacje ogólne

Każdego roku Komisja Europejska oferuje 2 pięciomiesięczne płatne staże dla 1800 stażystów; administracyjne lub tłumaczenia. Od marca do końca lipca lub od października do końca lutego następnego roku.

 • Od 1 marca lub 1 października stażyści zdobywają praktyczne doświadczenie w kształtowaniu polityki UE w środowisku wielokulturowym.
 • Stażyści pracują w całej Komisji Europejskiej / służbach / grup głównie w Brukseli, ale także w Luksemburgu i w całej Unii Europejskiej.
 • Treść zadania zależy od usługi, do której jesteś przypisany. Możesz na przykład pracować w dziedzinie prawa konkurencji, zasobów ludzkich, polityki ochrony środowiska itp.

Kto może aplikować na staż?

Z zastrzeżeniem kryteriów kwalifikowalności, staż jest otwarty dla wszystkich obywateli UE, niezależnie od wieku. Ograniczona liczba miejsc jest również przyznawana obywatelom spoza UE.


Program stażu jest otwarty dla absolwentów szkół wyższych, którzy:

 • Ukończyli 3-letnie studia wyższe lub równoważne, z 180 punktami, odpowiadającymi pełnemu cyklowi (licencjat);
 • Bardzo dobrze znają (poziom C zgodnie z Europejskim systemem opisu kształcenia językowego) dwa języki urzędowe UE, z których jeden musi być językiem proceduralnym: angielskim, francuskim lub niemieckim. W przypadku obywateli spoza UE wymagany jest tylko jeden język proceduralny.
 • Nie maja żadnego wcześniejszego doświadczenia zawodowego, przekraczającego 6 tygodni w jakiejkolwiek instytucji, grup UE, delegaturach UE, u posłów do Parlamentu Europejskiego lub rzeczników generalnych w EUCJ.

Tylko, jeśli posiadasz certyfikat lub oficjalne potwierdzenie ze swojego uniwersytetu, ze masz prawidłowy stopień, będziesz mógł ubiegać się o to. Możesz złożyć wniosek tylko raz na sesje, ale na tyle sesji, ile chcesz. Jeśli nie zostaniesz wybrany, będziesz musiał ponownie złożyć wniosek. Ten sam proces będzie miał zastosowanie za każdym razem, ale bez gwarancji, ze dojdziesz do końcowego etapu.

Jak aplikować na staż?

Procedura aplikacyjna polega na rejestracji przez EU Login, wypełnieniu formularza aplikacyjnego i przesłaniu.Jak się odbywa selekcja kandydatów?

Każda aplikacja jest oceniana na podstawie profilu akademickiego, umiejętności językowych i dodatkowych cech, takich jak profil międzynarodowy, doświadczenie zawodowe, publikacje i motywacja. Następnie ustala się ranking i około 2000 kandydatów z najwyższymi wynikami jest wstępnie identyfikowanych do wirtualnej niebieskiej księgi. Jednostki Komisji Europejskiej wybierają kandydatów zgodnie z ich wewnętrznymi szczególnymi potrzebami i kryteriami (językami, studiami, doświadczeniem itp.) Do każdej sesji rekrutuje się tylko 650 stażystów.

Co Komisja Europejska oferuje stażystom?

Wgląd w procesy i polityki instytucji europejskich; możliwość wniesienia wkładu w codzienna prace Komisji; możliwość zastosowania teorii akademickiej w praktyce.

Gdzie znaleźć więcej informacji na temat stażu w Radzie Unii Europejskiej?

Informacje ogólne

Celem staży im. Roberta Schumana jest wsparcie edukacji europejskiej i kształcenia zawodowego obywateli UE oraz umożliwienie poznania specyfiki pracy w Parlamencie Europejskim. Od 2019 r. staże tłumaczeniowe zostaną włączone w program staży im. Roberta Schumana. Staż taki trwa piec miesięcy. Kandydaci mogą ubiegać się o maksymalnie 3 staże w jednym okresie. Terminy staży oraz terminy składania podań:

 • Staż w okresie: 1 października – 28/29 lutego termin składania podań: 1 czerwca – 30 czerwca
 • Staż w okresie: 1 marca – 31 lipca termin składania podań: 1 listopada – 30 listopada

Podania złożone po terminie lub podania spontaniczne nie będą rozpatrywane.

Kto może aplikować na staż?


O staż im. Roberta Schumana mogą ubiegać się osoby, które:

 • Maja ukończone 18 lat
 • Posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych
 • Spełniają wymogi językowe
 • Przedstawia aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego
 • Nie pracowały dłużej niż dwa kolejne miesiące w instytucji lub organie UE
 • W okresie sześciu miesięcy przed rozpoczęciem stażu nie uczestniczyły w programie wizyt naukowych

Kiedy złożyć aplikacje?

 • Staż w okresie października-lutego: Złóż wniosek w czerwcu
 • Staż w okresie marca-lipca:Złóż wniosek w listopadzie

Jak aplikować na staż?

Zarejestruj się

 • 1 Odwiedź stronę główna oferty staży ep-stages.gestmax.ue
 • 2 Wybierz ofertę, o która się ubiegać
 • 3 Kliknij przycisk Zastosuj online
 • 4 Uzupełnij Nowy formularz rejestracyjny o dane osobowe

Złóż wniosek

 • 1 Wybierz ofertę, o która się ubiegać
 • 2 Zaloguj się do mojego konta
 • 3 Wgraj CV (tylko format Europass)
 • 4 Prześlij list motywacyjny do każdej oferty stażu (maksymalnie jedna strona)

Jak się odbywa selekcja kandydatów?

 • Wybór przez dyrekcje generalne: Krótka lista jest gotowa:
  Do październikowego stażu: 1 sierpnia - 15 sierpnia
  Do marcowego stażu: 1 stycznia - 15 stycznia
 • Kontrola kwalifikowalności: Przesłanie wszystkich wymaganych dokumentów: Dowód osobisty/paszport; Dyplom uniwersytecki; Kronika kryminalna. Zdecydowanie zaleca się, aby wszystkie wymagane dokumenty były gotowe do przesłania przed otrzymaniem wiadomości z krótkiej listy. Link do przesłania dokumentów w wiadomości z krótkiej listy wygasa automatycznie po 14 dniach.
 • Przyjęcie do stażu: Kontakt ze Sektorem Stażu:
  Do październikowego stażu: 1 sierpnia - 15 września
  Do marcowego stażu: 1 stycznia - 15 lutego

Co Parlament Europejski oferuje stażystom?

Miesięczna dotacja i dodatki:


Gdzie znaleźć więcej informacji na temat stażu w Parlamencie Europejskim?

Informacje ogólne

 • Staż trwa 5 miesiecy
 • Oferowany jest pełny etat / 40 godzin tygodniowo
 • Miejsce pracy jest w Brukseli, Belgia

2 sesje:

 • Sesja wiosenna: 16 lutego - 15 lipca Termin składania wniosków: od 1 kwietnia do 30 września (do północy, czasu brukselskiego) roku poprzedniego
  Selekcja wstępna i wywiady: listopad
  Wybór: grudzień
 • Sesja jesienna: 16 września - 15 lutego Termin składania wniosków: od 1 października do 31 marca (północ, czas brukselski) tego samego roku
  Wstępna selekcja i wywiady: maj
  Wybór: czerwiec

Kto może aplikować na staż?

 • Obywatele UE lub obywatele państwa, które jest oficjalnym kandydatem do przystąpienia.
 • Wnioskodawcy z państw trzecich mogą otrzymać staż od Sekretarza Generalnego w wyjątkowych, należycie uzasadnionych przypadkach.
 • Absolwenci uniwersytetów, którzy ukończyli pełny dyplom przed upływem terminu składania wniosków.
 • Kandydaci z doskonała znajomością jednego z jeżyków urzędowych UE i zadowalająca znajomością francuskiego lub angielskiego.
 • Kandydaci, którzy NIE przeszli jeszcze ponad 8 tygodni szkolenia lub zatrudnienia w instytucji lub grup europejskim. Dotyczy to również asystentów posła do Parlamentu Europejskiego, konsultantów stacjonarnych lub badaczy, pracowników tymczasowych / kontraktowych / pomocniczych / pracowników tymczasowych dowolnej instytucji, grup, delegacji lub przedstawicielstwa UE.

Jak aplikować na staż?

Wybierz preferowany dział KR-u (maksymalnie 3) Wypełnij formularz zgłoszeniowy online (w języku angielskim, francuskim lub niemieckim)Jak się odbywa selekcja kandydatów?

Po przesłaniu otrzymasz osobisty kod dostępu, dzięki któremu możesz w każdej chwili sprawdzić status swojej aplikacji. Selekcja wstępna i wywiady dla sesji wiosennej odbywają się w listopadzie. Wybór dla sesji wiosennej odbywa się w grudniu. Selekcja wstępna i wywiady dla sesji jesiennej odbywają się w maju. Wybór dla sesji jesiennej odbywa się w czerwcu.

Co Komitet Regionów oferuje stażystom?

 • Płatne z dotacji (ok. 1195 euro / miesiąc)
 • Zwrot kosztów podrózy
 • 50% zniżki na bilet komunikacji miejskiej
 • Ubezpieczenie zdrowotne jest opcjonalne
 • Zawiera ubezpieczenie wypadkowe

Gdzie znaleźć więcej informacji na temat stażu w Komitecie Regionów?

Informacje ogólne

Trybunał Obrachunkowy organizuje rocznie trzy sesje stażowe w obszarach zainteresowania jego pracy. Staże są przyznawane na maksymalnie trzy, cztery lub piec miesięcy. Trzy sesje są organizowane każdego roku z następującymi datami rozpoczęcia:

 • 1 lutego
 • 1 maja
 • 1 wrzesnia

Kto może aplikować na staż?

Aby kwalifikować się do odbycia stażu, kandydat musi:

 • Być obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, z wyjątkiem przypadków, gdy organ powołujący przyznał odstępstwo
 • Albo posiadać uznany dyplom uniwersytecki uprawniający do dostępu do grupy funkcyjnej AD (*) zgodnie z regulaminem pracowniczym urzędników Unii Europejskiej, lub ukończyć, co najmniej cztery semestry studiów uniwersyteckich w obszarze zainteresowania Trybunału
 • Absolwenci uniwersytetów, którzy ukończyli pełny dyplom przed upływem terminu składania wniosków.
 • Chcieć uzyskać szkolenie praktyczne związane z jednym z obszarów działalności Trybunału Obrachunkowego
 • Nie korzystać już ze stażu w żadnej instytucji lub grupy UE
 • Oświadczyć, ze posiada dogłębna znajomość jednego języka urzędowego Unii Europejskiej i zadowalająca znajomość, co najmniej jednego innego języka urzędowego Unii Europejskiej.

Jak aplikować na staż?

Przetwarzane będą tylko aplikacje onlineJak się odbywa selekcja kandydatów?

Dział kadr ECA skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami.

Co Trybunał Obrachunkowy oferuje stażystom?

Mogą być wynagradzani (1350 EUR / miesiąc) lub nieopłacani w zależności od dostępnych środków budżetowych.

Gdzie znaleźć więcej informacji na temat stażu w Trybunale Obrachunkowym?