Zrównoważone stosowanie środków ochrony roślin

W czerwcu 2022 roku Komisja Europejska zaproponowała nowe przepisy, określające wiążące cele w całej UE, dotyczące m.in redukcji pestycydów i odtworzenia przyrody.
W sprawie pestycydów: cele na szczeblu UE to zmniejszenie o 50 procent stosowania i ryzyka pestycydów chemicznych, zgodnie z unijną strategią „od pola do stołu”.
W sprawie odtwarzania przyrody: we wniosku określono wiele wiążących celów w zakresie odtwarzania przyrody obowiązków w szerokim zakresie ekosystemów, od lasów i gruntów rolnych po obszary miejskie, rzeki i siedliska morskie. Tereny te powinny obejmować co najmniej 20 proc
obszarów lądowych i morskich UE do 2030 r. oraz wszystkich ekosystemów wymagających odbudowy do 2050 r.
Grupa EPL nie uzgodniła jeszcze swojej ostatecznej strategii, czy głosować przeciwko dwie ustawy na posiedzeniu plenarnym czy nie.
W dobie obecnej inflacji należy podejmować zrównoważone decyzje.