Dyskryminacja osób LGBT

Dzisiaj na komisji PETI przeprowadziliśmy dyskusję na temat petycji złożonej przez Przemysława Gorowca w sprawie dyskryminacji osób LGBT. Składający petycję twierdzi, że w Polsce nadszedł czas na zmianę. Od lipca 2020 r. 30% rad lokalnych w Polsce deklarowało swoje obszary jako „strefy wolne od LGBT”. Chociaż Parlament Europejski potępił tego typu zachowania w grudniowym głosowaniu, składający petycję uważa, że to nie wystarczy, ponieważ w Polsce rośnie homofobia.   

Równość i niedyskryminacja to podstawowe wartości zapisane w prawie pierwotnym UE. Artykuł 21 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej wyraźnie zakazuje dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i płeć.

Jednak to do państw członkowskich należy wdrażanie i egzekwowanie prawa krajowego, w tym transpozycja prawa UE, oraz zapewnienie skutecznego przestrzegania i ochrony praw podstawowych. Należy zauważyć, że polski rzecznik praw obywatelskich wniósł pozwy do sądów administracyjnych przeciwko kilku gminom, które ogłosiły się „strefami wolnymi od ideologii LGBT”. W drugiej połowie 2020 roku sądy administracyjne wydały wyroki unieważniające te uchwały niektórych polskich gmin (w tym np. Istebnej).

W swoim wystąpieniu stanowczo podkreśliłem, że na takie zachowania niektórych władz lokalnych nie może być przyzwolenia. To właśnie takie działania prowadzą do polaryzacji społeczeństwa i wspierają zachowania dyskryminacyjne a także szkodzą wizerunkowi Polski, która swoją historią niejednokrotnie udowodniła, jak bardzo ceni wolność i tolerancję.