Priorytety na rok 2020

Nowa Komisja Europejska pod przewodnictwem Ursuli von der Leyen rozpocznie w 2020 roku realizację programu, zaakceptowanego przez Parlament Europejski. 

W 2020 roku będą toczyły się prace nad szeregiem nowych regulacji, programów i inicjatyw unijnych.

Moim zdaniem, priorytetem dla działań Unii Europejskiej powinny być zdrowie, dobrostan i umożliwienie aktywnego uczestnictwa w życiu gospodarczym i społecznym wszystkim obywatelom Unii Europejskiej.

Ratujmy planetę

Dlatego konieczne, ważne i bardzo pilne jest podjęcie działań, które przyczynią się do tego, że będziemy oddychać lepszym powietrzem, jeść żywność, która nie jest skażona szkodliwymi dla zdrowia chemikaliami i które pozwolą zapobiec klęskom związanym ze zmianami klimatycznymi, takim jak powodzie. 

Musimy na każdym poziomie – europejskim, krajowym, lokalnym, a także we własnym gospodarstwie domowym dbać o to, jaką ziemię zostawimy kolejnym pokoleniom, walczyć o to, aby nasze dzieci i wnuki miały szansę na zdrowy, prawidłowy rozwój. Dlatego od początku roku 2020 pełną parą zacznie się „przekuwanie” koncepcji Zielonego Ładu na konkretne programy, inicjatywy, rozwiązania legislacyjne, a także kampanie informacyjne. Nie będzie to łatwy proces, bo z jednej strony trzeba podejmować szybkie i stanowcze działania, a z drugiej wprowadzać mechanizmy osłonowe, umożliwiające przejście na nowe, czystsze technologie bez zagrożenia utratą miejsc pracy i załamaniem gospodarek poszczególnych krajów.

Zdrowie najważniejszym dobrem

Kolejna ważna kwestia to wspólne działania na rzecz profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób, które stały się najpoważniejszym zagrożeniem w naszych czasach, a więc przede wszystkim chorób nowotworowych a także chorób neurologicznych i psychicznych, takich m.in. jak choroba Alzheimera, depresja, autyzm, stwardnienie rozsiane. Dlatego w dokumencie, który opracowaliśmy jako delegacja PO PSL w Parlamencie Europejskim zapisaliśmy rozpoczęcie prac nad Europejską Strategią Walki z Rakiem jako priorytet na pierwsze sto dni pracy nowej Komisji Europejskiej. Będziemy też zabiegać o to, aby działania na rzecz walki z chorobami nowotworowymi i neurologicznymi znalazły odpowiednie umocowanie w nowym wieloletnim budżecie Unii Europejskiej.

Europa dostępna, bez barier

Już na etapie przesłuchań kandydatów na komisarzy a także kandydatów na Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich zadawałem pytania o nową Europejską Strategię dotyczącą Niepełnosprawności na lata 2020-2030. Poprzednia Komisja nie podjęła prac nad tym dokumentem, koncentrując się na długotrwałej procedurze przeglądu strategii na poprzednią dekadę. Przewodnicząca Ursula von der Leyen zapowiedziała włączenie kwestii poszanowania praw osób z niepełnosprawnościami we wszystkie polityki UE i jest to słuszne założenie, jednakże bez konkretnej, ambitnej Strategii w sprawie Niepełnosprawności oraz wielodyscyplinarnego, silnego zespołu zajmującego się koordynacją tych działań może się to skończyć na deklaracjach. Dlatego w mojej komisji (Zatrudnienia i Spraw Społecznych) rozpoczęliśmy pracę nad rezolucją wzywająca do pilnego rozpoczęcia prac nad nową, ambitną Strategią w Sprawie Niepełnosprawności na kolejną dekadę. Mam zatem nadzieję, że rok 2020 będzie okresem wytężonej pracy nad zapewnieniem osobom z niepełnosprawnościami możliwości pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, możliwości rozwijania talentów, nauki, pracy, dostępu do dóbr kultury. W Unii Europejskiej żyje dziś ponad 100 milionów osób z niepełnosprawnościami i liczba ta rośnie. Naprawdę nie stać nas na to, aby nie korzystać z obywatelskiego i ekonomicznego potencjału tej rzeszy obywateli.

Liczę m.in. na to, że w tym roku przyjmiemy regulacje lepiej chroniące prawa niepełnosprawnych pasażerów, znosząc tym samym część barier w zakresie mobilności, a także na szerokie wprowadzenie europejskich norm dostępności. Jak widać na Dolnym Śląsku dostępność jest dobra dla wszystkich! 

Zdrowie i aktywność seniorów 

Uważam, że rok 2020 jest kluczowy dlatego, że teraz właśnie decydujemy o priorytetach pracy nowej Komisji Europejskiej, a także o nowym wieloletnim budżecie Unii Europejskiej. Teraz właśnie musimy walczyć o sprawy najważniejsze z punktu widzenia naszych obywateli. Do takich spraw zaliczam też wspieranie zdrowia i aktywności seniorów i zapobieganie wszelkim formom dyskryminacji ze względu na wiek. Uważam za kluczowe zapewnienie, żeby tzw. postęp nie powodował obciążenia i izolacji żadnej grupy obywateli. A mamy takie przykłady: windy z panelami dotykowymi, które są niedostępne nie tylko dla niewidomych, ale też osób starszych, coraz częstsze odchodzenie przez banki od obsługi klientów na rzecz wprowadzania samoobsługi przez Internet, często nieprzyjaznej nawet tym użytkownikom, którzy na co dzień korzystają z komputera, a cóż dopiero dla osób starszych. Postęp ma polegać na znoszeniu barier a nie ich mnożeniu.  

Ambitna polityka spójności   

Polska dynamicznie się rozwija, skracając dystans, jaki dzieli nasz kraj od tzw. starych państw członkowskich. Dzięki temu jesteśmy atrakcyjnym partnerem gospodarczym. Zrobiliśmy już bardzo wiele, ale też wiele jest wciąż do zrobienia. Dlatego kluczowym elementem dyskusji nad nowym budżetem Unii Europejskiej jest utrzymanie silnej polityki spójności, która umożliwi nowym krajom dalszy postęp i tym samym poprawi konkurencyjność Europy.

Młodzież szansą dla Europy.

Ważnym priorytetem Unii musi pozostać wspieranie młodych ludzi w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które umożliwią im satysfakcjonującą karierę zawodową, wspieranie mobilności i aktywności młodzieży a także umożliwienie młodym rodzinom godzenia życia rodzinnego i zawodowego. Dlatego też będę zabiegał o odpowiednio wysoki budżet programu Erasmus+ oraz wdrażanie Europejskiego Filaru Praw Społecznych. 

Wspólnie budujmy Unię Europejską 

2020 to także rok symboliczny. 70 lat temu wybitny humanista i polityk Robert Schuman przedstawił projekt, który stał się podstawą powstania Unii Europejskiej. Jego celem było przede wszystkim uchronienie naszego kontynentu przed tragedią, jaką jest wojna. Dziś nasze pokolenie i kolejne pokolenia często nie doceniają pokoju. To powoduje narastanie nastrojów eurosceptycznych, narzekań na UE, nasilanie postaw nacjonalistycznych. To smutne, że ten rok będzie rokiem Brexitu, którego wiele negatywnych, często nieprzewidywalnych skutków wciąż będzie dotykać Brytyjczyków ale też całą Wspólnotę. Jednakże ten symboliczny rok to także dobry moment na odpowiedzenie sobie na pytania o to, jaką Unię Europejską chcemy wspólnie budować.