Wybory Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

Właśnie zakończyła się pierwsza runda wyborów nowego Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości, zatem przed nami kolejne rundy głosowań.

Prowadzą dwie kobiety: Emily O’Reilly, dotychczasowa Rzecznik, ubiegająca się o reelekcję( 240 głosów) i Julia Laffranque z Estonii(162 głosy).

Aby zostać wybranym, kandydat musi uzyskać absolutną większość, czyli co najmniej 295 głosów. 

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich rozpatruje skargi dotyczące niewłaściwego administrowania w działaniach instytucji i organów UE, otrzymane od osób fizycznych, przedsiębiorstw i organizacji. Niewłaściwe administrowanie ma miejsce, jeżeli instytucja lub organ nie postępuje zgodnie z prawem lub zasadami dobrego administrowania lub narusza prawa człowieka.

Przykładem niewłaściwego administrowania jest np. niesprawiedliwe traktowanie, dyskryminacja lub nadużycia władzy, między innymi w ramach zarządzania funduszami UE, polityki zamówień lub rekrutacji. Również brak odpowiedzi, odmowa lub nieuzasadnione opóźnienia w udzielaniu dostępu do informacji w interesie publicznym zalicza się do niewłaściwego administrowania. 

Jednym z zadań rzecznika jest zapewnienie, aby instytucje i organy UE gwarantowały poszanowanie praw podstawowych. Za procedurę wyboru Rzecznika odpowiada Komisja Petycji, której jestem członkiem. 

Podczas przesłuchań kandydatów w swoich pytaniach skupiłem się na tym, jakie działania planują podjąć, aby ratyfikowana przez UE Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych miała pełne odzwierciedlenie w funkcjonowaniu instytucji i organów unijnych. Podjąłem m.in kwestię dostępności stron internetowych instytucji europejskich dla osób z różnymi typami niepełnosprawności, a także wyeliminowania sytuacji, w których fundusze europejskie służą budowaniu izolujących instytucji zamkniętych zamiast wspierać osoby z niepełnosprawnościami w korzystaniu z ich praw i prowadzeniu możliwie niezależnego, aktywnego życia. 

Kibicuję Julii Lafranque, która jest sędzią Trybunału Praw człowieka w Estonii. Przekonuje mnie jej program, jej pomysły na to aby przybliżyć pracę Rzecznika obywatelom Europy, a także , aby bliżej współpracować z krajowymi Rzecznikami Praw Obywatelskich. Julia Lafranque zapowiedziała, że w ciągu pierwszych sześciu miesięcy swojej pracy odwiedzi biura Rzecznik we wszystkich krajach, spotykając się z obywatelami, organizacjami pozarządowymi, placówkami badawczymi itp. 

Podoba mi się jej zapał i energia, a przede wszystkim zaangażowanie w kwestie poszanowania praw osób z niepełnosprawnościami. Uważam też, że już czas, aby wybrać Rzecznika Praw Obywatelskich spośród kandydatów z nowych państw członkowskich.